Utrecht, 30 november 2018

De Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) is in een heroriëntatie naar een verbreding van de doelstelling op het gebied van promotionele activiteiten. Onderdeel daarvan is de omvorming van de stichting naar een brede entiteit met tripartite basis in financiering en bestuur (presenteren, produceren en onafhankelijke specialisten).

Deze heroriëntatie is mede ingeven door de wil om in te spelen op ontwikkelingen binnen de sector podiumkunsten. Een van die ontwikkelingen vindt plaats bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VSCD d.d. 26 november jl. hebben de leden zich positief uitgesproken over de toekomstplannen van de eigen vereniging en de samenwerking binnen de sectorpodiumkunsten. Onder de werknaam ‘VSCD 3.0’ stemden de leden in met een vernieuwing die is gebaseerd op ledenbelang en samenwerking binnen de sector. Dat betekent dat de VSCD duidelijke keuzes maakt in haar activiteiten en handelen. Waar nodig zelf, als belangenbehartiger en netwerkorganisatie. Waar mogelijk in samenwerking met collega-organisaties om sectorbrede uitdagingen aan te pakken op het gebied van digitalisering en collectieve promotie.

De vereniging wil haar (collectieve) promotieactiviteiten zoals alle VSCD-prijzen (o.a. de Louis d’Or en Theo d’Or, de Krekels en de Zwanen en de VSCD Cabaretprijzen) overdragen aan de sector om een impuls te geven aan de collectieve promotie.
De nieuwe SPTC organisatie heeft drie doelstellingen:
1. Beheer en optimalisatie van de Podium Cadeaukaart om een groter bereik en opbrengst te kunnen realiseren (huidige taak);
2. Uitvoering en beheer van de promotionele activiteiten, waaronder de VSCD-prijzen en het Nationale Theaterweekend;
3. Verzorgen van activiteiten (waaronder campagnes) in het kader van de Collectieve Promotie voor Podiumkunsten.

De SPTC nieuwe stijl gaat per 1 januari 2019 van start. Het eerste jaar is een overgangsjaar waarin een kwartiermaker wordt aangesteld om binnen dat jaar met de werkgroep Collectieve Promotie Podiumkunsten, bestaande uit afgevaardigden van diverse brancheverenigingen uit de podiumkunsten, te onderzoeken of in collectiviteit de doelstellingen van de SPTC nieuwe stijl sectorbreed gedragen worden en de SPTC nieuwe stijl de basis kan zijn voor de daarbij behorende branche brede entiteit.

Nieuwe bezetting
De bezetting van het bureau van de verbrede SPTC zal er anders uit gaan zien. Hedwig Verhoeven, de huidige directeur van VSCD, WNP en SPTC, neemt per 1 februari 2019 afscheid als directeur. Hedwig Verhoeven: ‘De keuze van de SPTC om door verbreding van haar scope een sectorbreed gedragen entiteit te worden waarbinnen de collectieve marketing en promotie van de podiumkunsten naast het uitgeven van de Podium Cadeaukaart centraal staat is een fantastische stap vooruit. Dat de SPTC onafhankelijker van de VSCD met een eigen gezicht naar zowel sector als publiek gaat opereren, doet recht aan haar ambities en potentie. Voor mij persoonlijk is dit het moment om ruimte te maken en mijn carrière elders voort te zetten.’

Hedwig geeft sinds 2015 invulling aan de gecombineerde directeursfunctie voor de VSCD, SPTC en WNP (Werkgeversvereniging Nederlandse Podia). Drie organisaties met een gedeeld domein, maar alle drie ook met een geheel eigen thematiek en complexiteit.

Hedwig Verhoeven: ‘Vanaf mijn aantreden als directeur van de SPTC is er ingezet op versterking van de positie van de Podium Cadeaukaart binnen de eigen sector, de retail en het bedrijfsleven. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De afgelopen jaren is de Podium Cadeaukaart gegroeid tot een kaart met een breed nationaal aanzien. We realiseerden een groeiende omzet en een groeiende verzilvering: vier jaren op rij (2015-2018) werd de Podium Cadeaukaart ‘Giftcard van het jaar’: een prachtige publiekserkenning voor zowel kaart als onze sector! We ontwikkelden co-branded kaarten met niet alleen podiumkunsten presenterende, maar ook – producerende organisaties en we ontwikkelden de digitale versie van de kaart, onze e-card, door. Bovenal lukte het ons om de consument beter dan ooit te bereiken: inmiddels verkopen we met de Podium Cadeaukaart wekelijks 3.000 entreekaarten voor theater- en concert en daarmee dragen we direct bij aan het vergroten van het bezoek aan de podiumkunsten. Met groot plezier heb ik met team en het bestuur van de SPTC mijn bijdrage geleverd aan de versterking van Podium Cadeaukaart en daarmee de vergroting van het theater- en concertpubliek.’

Gea Zantinge, bestuursvoorzitter VSCD en SPTC: ‘Het SPTC-bestuur is Hedwig erkentelijk voor de energieke en passievolle manier waarop zij samen met het team de uitbouw van de Podium Cadeaukaart heeft gerealiseerd. Daarmee heeft de SPTC een gezonde basis verworven om zich verder te ontwikkelen naar een sectorbrede gedragen promotie-entiteit, met de Podium Cadeaukaart als kloppend hart. Het bestuur had graag ook de volgende stap van de SPTC samen met Hedwig gerealiseerd, maar respecteert haar persoonlijke keuze. Wij wensen haar alle succes met het maken van haar vervolgstappen.’

Het bestuur van de SPTC gaat actief op zoek naar een kwartiermaker voor de verbrede organisatie. Begin december zal onder andere via de website van de SPTC de vacature open worden gesteld. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Gea Zantinge, voorzitter van het bestuur, via secretariaat@vscd.nl.